مشاوره دبیرستان

مطالبی در خصوص مشاوره برای دانش آموزان در زمینه های .تحصیلی و خانوادگی و ...

عید نوروز

عید نوروز بر همه مبارک باد .

+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:14  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

فرق خانومهای ایرانی با خانومهای غربی

روزی جوانی غربی در محیط فضای مجازی از مظلومیت زنان مسلمان ایرانی مطالبی پر احساس می نوشت.

جوانی ایرانی به او گفت:در خصوص زنان ایرانی مسلمان چه می دانی؟

جوان غربی به او گفت:زنان شما اجتماعی نیستند و همیشه در خانه و زیر چادر و پوشش محدود هستند.زنان شما حتی اجازه یک دست دادن ساده را با یک مرد غریبه ندارند.

جوان ایرانی باهوش به او گفت:آیا در کشور شما هر پسری اجازه دارد به هر زنی دست دهد؟

جوان غربی با لبخندی بر لب گفت:آری آنها هم می توانند با هم به راحتی دست دهند و هم می توانند با هم به تفریح و گردش نیز بروند.

جوان ایرانی به او گفت:آیا من می توانند به ملکه انگلیس یا زنان مسئولین رده بالای کشورهای غربی، به راحتی دست دهم ؟یا با آنها به تفریح بروم و ...

جوان غربی با عصبانیت به او گفت:این زنان جزو شخصیتهای بزرگ هر کشور هستند و ارتباط با آنها تابع شرایط خاص و ویژه می باشد!

جوان ایرانی با لبخند به او گفت:همه زنان مسلمان کشور ما جزو شخصیتهای بزرگ و ویژه هستند و ارتباط با آنها تابع شرایط خاص و ویژه است.

مرادیانی نویسنده اترک

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:35  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

هفته مشاغل

یکی هـم قـاضـی اسـت وبـاعــدالـت                                          یــکی خوانده دگر درس وکـالت

خـلـبـان شغـل دیگـردرجـهـان اسـت                                           که پروازش به سوی آسمان است

یکی هــم کـارگــردانـی  فـــداکـــــار                                            یــــکی هم باطلا دارد ســروکـار

یکی بـازیـگــری مـحـبــوب بــاشـــد                                           دگــر هم فوتبالیــستی خوب باشد

یکی نـقــاش دگــرعـکـــاس بــاشـــد                                          به دریــا دیــگری غواص باشـــد

یکی   دارد  دگــــرمـلـــک فــراوان                                               کشــــاورزی کـند با آب بـــــاران 

یکی هر شعرو متنی می کـنـد نــقــد                                         یکــــــی عاقد بخواند خطبۀ عــقد

یکی بــاشـــد مــقــنـی مــیـکـنـد چـاه                                        یکــی باشد مشــــــاور توی بنگـاه

یکی مـسـئـول اطـفــاء حـریـق اسـت                                          که او در کارخود خیلی دقیق است

یکی کـارش بـود در ثـبـت احـــــوال                                              یــکی دیــــــگر بود فالگیرو رمال

یکی دارد بـــه خــانــــه دار قــــالــی                                            ببـــــــافد فرش های خوب و عالی

یکی بـقــال , یکـی خــراز و بــــزاز                                               یکــی روحانی است و نکته پرداز 

یکی کــفــاش یـکــی  قــنـاد بــاشـــد                                          یـــــکی شغــــــلش دگر آزاد باشد

یکی دیــگــرهـمـیـشـه دام داراســـت                                          یکــــی هم باغــبان بی قرار است

یکی آشـپـز یـکــی قـصـاب  بــاشـــد                                           یــکی ســـــــقا به فـــــکر آب باشد

یکی خـیـــاط و بــا الـگــو کـنـد کــار                                             یـــکی دیگر بود شـــــغلش پرستار

یکی خــوانــنــده و مــی خـوانـد آواز                                            یــــکی کارش بــود در شرکت گاز

یکی رنـگ زن یکی صیاد دام است                                            یکی نامه رسان خاص و عام است

یکی عــطــار دارد عـطـر بـسـیــــار                                             یکی نجــــــــار با تختـــــه کند کـار

یکی هــم درمـغـازه جـوشـکـاراسـت                                          یکــی راننده بر ماشین سوار اسـت 

یکی هــم مکـانـیـک بـا کــار سنگین                                         سرو کارش بود تعمـــــــــیر ماشین

یکی نــانــوا بـــود کــارش فـــراوان                                             که با آردو خمــــــــیرش میپزد نان

یکی هـــم رفــتـگر زحـمت کـشـیـده                                          که شــــغلش با دل و با جان خریده

یکی هم کار گرو خدمت گذار اسـت                                          همیشه کار هایش بی شــــمار است

که شـغـل دیـگــر آرایـشگـری اسـت                                          منــــــظم کردن موی فــــری است

یکی فــرمـانــده و هـم پـاسـداراسـت                                        بن هر رشـــــته ای آموزگار اسـت

چـراچـون او الـف,بـا را که آموخت                                              چو شـمعی پای هر پروانـه ای سوخت

تــمـام شـغـل هـا شـایـان ذکـر اسـت                                        همه با دانش و با علم و فکر اسـت  

هـزاران شغـل دیگـرهـسـت موجود                                           کنون این شــمه ای از شغل ها بود 

چــرا بـا ایــن هــمـه کـــار فــراوان                                            که باشــد توی شــــهرو توی استان

گـــروهــی در پــی کــار خــلا فــند                                            ز هر کـــــار گهر بـــاری مـــعافند

چــنـیـن افــــراد فــرجـامــی نـدارنـد                                            به زنـــــدان تا ابـــد پا می گــذارند

خـدای مـا رئـوف و مـهربان  اسـت                                           همیــــشه او به فــکر بندگان است

بـنـابـرایـــن تـــوکـــل بـــرخـدا کـن                                           به راه دیــن و حق جان را فـدا کن 

هـمه شغـلـی بجای خویش زیباسـت                                        که ایزد بر تمــامش حکم فرماست

خـــداونـدی کـه مــا را داده نـعـمت                                             ازاول شغـل ها  راکــــرده قسمت

بـنـا بــر ایـن هـمـه از یـک خـداییم                                            به آن حرفــــــه که داده آشـــــناییم

خـلاصـه مــا هـمـه تــامـی تـــوانیم                                           خدا و خلــــق را راضـــی نـمـاییـم 

ســزاوار اسـت تــــا خـدمــت نماییم                                           چـــرا که جمله در یک اجتمـاعیم

خدا وندی کـه نعـمـت هاعـطا کــرد                                            نبـــاید بنـد ه اش هرگز خطــا کرد

چــــرا کــــه  اجـــر بـا دادار بـاشـد                                            که هر جا نــــاظر هر کــار باشــد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:1  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ایران کشوری افسرده

جامی کارشناس مشاوره

آنچه امروزه در بیشتر رسانه های دیداری و شنیداری بیرونی و حتی برخی از رسانه های داخلی شنیده و یا می شنویم،تبلیغ بر افسردگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان است.

این نوع تبلیغ آن چنان زیاد شده که حتی برخی از مردم ما نیز به این باور رسیده اند، بدون آنکه بدانند مصداقهای شادی و افسردگی این نظریه چیست و بر اساس چه معیارهایی این برچسب به ایرانیها زده شده است.

هیچ انسانی در هیچ جای جهان بدون چالش در زندگی نیست و خیلی از چالشها نیز برای برخی از جوامع به عنوان امری طبیعی درآمده است.

در بیشتر کشورهای غربی هر دو والد خانواده مشغول به کار بوده یا فرزندی ندارند و یا اگر فرزندی هم دارند ،فرزند آنها حتی از دوران شیرخوارگی در شیرخوارگاهها و مهدکودکها به سر می برد.

زندگی ماشینی به علت یکنواختی، شادی ارتباطهای اجتماعی و خانوادگی را به حداقل خود رسانده است.ساعات زیاد کار،فرسودگیهای شغلی ،درکنار خانواده بودن را به آخر هفته ها انداخته است.

در بیشتر تعطیلات آخر هفته،زن و مرد خانواده یا به صورت جدا-جدا و یا حتی به صورت زوجی اما بدون حضور فرزندان به تفریح می روند و کمتر پای فرزندان به تفریحات و سفرهای آخر هفته خانواده باز می شود.

فرزندان در این نوع زندگیها، زندگی مجردی را می آموزند و شادیهای آنها به بازیهای رایانه و یا تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای و یا شرکت در مسابقات مجازی محدود شده است.

دیدار با اقوام ،رفتن به کوه و بازیهای محلی در این فرهنگ جایی ندارد .سفره و صحبتهای بعد از صرف غذا و یا نشست های فامیلی امری گم شده در این فرهنگ است.

دیدن صحنه های خشن و حتی مستهجن در اوغات فراغت برای کودکان موجب بالارفتن میزان خودکشی و دیگر کشی توسط کودکان در این کشورها شده است.

دائر شدن خانه های تخلیه هیجانی و شکستن اجسام شیشه ای در حتی شهرهای کوچک غربی،وجود مراکز بستری روانی در بیشتر نقاط کشورهای غربی،استفاده از قرصهای روانگردان به طور مفرط،تولید مدلهای جدیدی از مواد مخدر و افزایش گرایش به پوچی گرایی و نحله های فکری منحط، از جمله موارد دیگری از مصداقهای افسردگی در فرهنگ غربی است.

با توجه به موارد بالا و موارد بیشمار دیگری که از حوصله این بحث خارج است مشخص می شود که فرهنگ غربی نسبت به فرهنگ ایران اسلامی بیشتر معرف افسردگی است.

اما هرچه فرهنگ ما به سمت فرهنگ غربی بیشتر گرایش کند، نشانه های افسردگی در آن بیشتر از فرهنگ غربی بروز خواهد کرد.

دین اسلام برای مسلمانان آرامش و سلامت را به همراه آورده و هرگاه آرامش در خانواده مسلمان کم شود نشان دهنده دوری خانواده از آموزه های اسلامی می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:5  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

نظر دانش آموزان دبیرستان امام علی علیه السلام کلاله در خصوص ماهواره

امروزه ماهواره در بین خیلی از خانواده ها وارد شده هرچند خیلی از خانواده ها نیز در مقابل نفوذ این رسانه مقاومت کرده اند.

در این نوشتار نظر چند تن از دانش آموزان دبیرستان حضرت امام علی علیه السلام کلاله را در خصوص چرایی گرایش جوانان به سوی اموری که خداوند آنها را نهی کرده است برای شما عزیران می نویسیم.

جلال خوجه ئی دانش آموز سال اول دبیرستان

چون نصب ماهواره زیاد شده است و در ماهواره شخصیتهایی نشان می دهدکه لباسهای غیر اسلامی پوشیده است و نوجوان هم آن را نگاه می کند و فکر می کنند که اگر آن لباسهایی که آن شخصیت پوشیده است،بپوشند ،خوش تیپ یا خوش قیافه دیده می شوند.

جوان و نوجوان در مورد اسلام یا کارهایی که خداوند نهی کرده و کارهایی که گفته است انجام دهیم نمی اندیشد و فکر نمی کند.و اینکه جوان به این کارها(دستورات خدا)فکر نمی کند،کار فرهنگ غرب است که می خواهند با ماهواره بلوغ را در جوان و نوجوان زودرس کنند و کاری کنند که جوان و نوجوان فکرش به همان بلوغ باشد و با این کارها می خواهند فکر جوان و نوجوان را کند کنند و به کارهایی که خدا در اسلام حلال و حرام کرده نکوشند و در مورد این کارها فکر خود را به کار نیاندازند.

باید بچه مسلمان هوشیار باشد که ماهواره و چیزهایی که در آن نشان داده می شود علیه اسلام بوده و برای گمراه کردن بچه مسلمان است.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:22  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تمدید مهلت ثبت نام در کنکور 94

به گزارش اترک به نقل از سازمان سنجش کشور، پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 7 و 13/11/93 به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (28/11/93) براي ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در روزهاي چهارشنبه مورخ 29/11/93 لغايت شنبه مورخ 02/12/93 نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام در اين آزمون اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند مي‌توانند درصورت تمايل در اين بازه زماني نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام كنند.

لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است ) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون سراسري سال 1394 اقدام نمايند.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:12  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

توزیع کارت ارشد 94

به نقل از فرهنگ نیوز ، کارت ورود به جلسه این آزمون در تاریخ‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع می‌گردد.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و بیستمین المپیاد دانشجویی کشور سال ۹۴ در ۱۴۳ کد رشته امتحانی که ۱۳۶ رشته آن به صورت متمرکز و هفت رشته آن به صورت غیر متمرکز بوده با نظارت سازمان سنجش در صبح و عصر روز چهارشنبه ۱۵، پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۳ برگزار می‌شود و نتایج آن در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به صورت کارنامه اعلام خواهد شد.
+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:18  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 94

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سازمان سنجش آموزش کشور میزان تأثیر سوابق تحصیلی، تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۹۴، از اواخر خرداد ماه ۱۳۹۴ آغاز می‌شود، از این رو براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ در صبح و بعدازظهر روزهای پنج‌شنبه ۲۱، جمعه ۲۲ و صبح شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار می‌شود.

همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم، ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴، از روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه از طریق شبکه اینترنتی این سازمان آغاز و در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ ماه پایان می‌پذیرد.

براساس مصوبه سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۳ مهر امسال، تمام دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم نظام جدید خود را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ اخذ کرده‌اند و امتحانات سال سوم دبیرستان آن‌ها به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آن‌ها حداکثر به میزان ۲۵ درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اعمال می‌شود.

لینک انتشار خبر :

http://portal.gaj.ir/?page=major/8&nid=d9266485aadfeb82bd2baa1ae069a0c9&tp=2

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ساعت 10:19  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

گرفتن سوابق تحصیلی

دانش آموزان کنکوری و پشت کنکوری برای گرفتن سوابق تحصیلی خود بر روی سوابق تحصیلی کلیک کنند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ساعت 10:16  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تغییر زمان آزمون سراسری سال ۹۴

به گزارش اترک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان در سال 94 از اواخر خرداد آغاز می‌شود لذا براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری 94 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه 21، جمعه 22 و شنبه 23 خرداد در حوزه‌های امتحانی مربوطه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ثبت نام این آزمون گفت: ثبت نام از یکشنبه 19 بهمن 93 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش ثبت نام آغاز و تا روز سه شنبه 28 بهمن پایان می‌پذیرد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ساعت 6:14  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ویژه ی دانش آموزان رشته کار و دانش :اضافه شدن رشته ی بورس به مدارس

به گزارش اترک به نقل از واحد مرکزی خبر، رشته تحصیلی بورس در مقطع متوسطه که در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است با امضای تفاهم نامه میان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون متوسطه آموزش و پرورش به طور رسمی به جمع رشته های کار و دانش اضافه شد.

دانش آموزان دوره کار و دانش در گرایش بورس و اوراق بهادار پس از گذارندن یک دوره دو ساله با مدرک دیپلم در سمت متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق جذب بازار کار می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادر در مراسم امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش ضمن مهم خواندن رشته بورس و زحمات فراوان برای ایجاد آن از همکاری های خوب، صمیمانه و تنگاتنگ مسؤلان آموزش و پرورش با سازمان بورس در به ثمر رسیدن این رشته تشکر و قدردانی کرد.

علی صالح آبادی با تصریح اینکه بستر توسعه بازار سرمایه در گرو فرهنگ سازی است ، گفت: ایجاد این رشته در ارتقاء فرهنگ بازار سرمایه در بلند مدت قطعی است و این برهه از زمان برای راه اندازی این رشته با توجه به اینکه در سال های آینده سهام عدالت آزادسازی می شود، بسیار لازم است.

وی با اشاره به هفت و نیم میلیون کد سهامداری خاطر نشان کرد: علاوه بر کدهای سهامداری موجود، حدود چهل و پنج میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند که با آزاد سازی این سهام ها ، با  جامعه حدود پنجاه میلیون نفری در ارتباط خواهیم بود که باید بورس را بشناسند.

صالح آبادی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این جمعیت سهامدار و لزوم ارائه خدمات به این افراد در سال های آتی تأسیس این رشته

ضروری است ، گفت: قطعاً لازم نیست این تعداد سهامدار متخصص بازار سرمایه و بورس شوند اما باید شناخت کلی از بورس و چگونگی معامله در بازار سرمایه داشته باشند که دیپلمه های بورس می توانند در این مسیر به ما کمک کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد ایجاد باجه های بورس در آینده در سطح شهر گفت: فارغ التحصیلان دیپلم بورس در سمت متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق می توانند مانند متصدیان باجه ها و دفاتر بیمه به مراجعه کننده ها سرویس های بورسی از قبیل معرفی و آموزش بورس، احراز هویت اشخاص و سفارش خرید و فروش سهام ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب شده است

فارغ التحصیلان دیپلم بورس سمت متصدی پذیرش خرید و فروش اوراق بهادر را نه فقط در تهران بلکه در تمامی شهرستان ها بر عهده گیرند.

صالح آبادی گفت: آشنایی با مهارت های عملی بورس قبل از دوران آموزش عالی مسیر دانش آموزان را در دوره های آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی تسریع می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در رشته بورس در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته می شود، گفت: در حال حاضر حتی اگر فردی دکترای آموزش عالی هم داشته باشد اما مدارک حرفه ای بورس را که زیر نظر سازمان برگزار می شود ، نداشته باشد، نمی تواند در سمت هایی چون مدیریت صندوق های بورس و یا معامله گر در کارگزاری ها منصوب شود.

علی زرافشان معاون متوسطه آموزش و پرورش نیز در این مراسم در خصوص ضرورت ایجاد رشته بورس گفت: تأسیس این رشته جدید به همراه آموزش های تخصصی، زمینه اشتغال زایی فراوانی را در سطح جامعه فراهم می کند.

وی افزود: اشتغال در این حوزه با توجه به فرصت های شغلی آن ، در جامعه گسترش خواهد یافت و امید می رود این رشته خیلی سریع بتواند جای خود را در مجموعه آموزش های کار و دانش باز کند.

این مقام مسوول آموزش پرورش درباره میزان استقبال از راه اندازی رشته بورس نیز گفت: وقتی خبر راه اندازی دیپلم بورس در اجلاس مدیران کل منتشر شد همه مدیران استان ها برای راه اندازی این رشته پیش قدم شدند و خواستار راه اندازی این رشته در منطقه و استان خود شدند که این استقبال نشان دهنده این است که "بورس" رشته پرطرفداری خواهد بود و جاذبه خوبی برای جوانان دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم شروع خوب امسال زمینه ای شود تا سال آینده حداقل در مراکز کل استان ها در این رشته، دانش آموزان دختر و پسر کشور امکان تحصیل پیدا کنند.

زرافشان افزود: خوشبختانه با وجود دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد زمینه ادامه تحصیل و کسب مهارت های بیشتر برای فارغ التحصیلان این رشته از هم اکنون فراهم است که وجود همین چشم اندازهای روشن تحصیلی و شغلی، سبب افزایش انگیزه در جوانان می شود.

خاطرنشان می شود از ابتدای سال تحصیلی 93-94 در چهار استان تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی تعداد 123 دانش آموز دختر و پسر در رشته بورس ثبت نام کرده و مشغول تحصیل شده اند.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان کلاله

به نام خدا

امسال در دبیرستان حضرت امام علی علیه السلام کلاله مشغول به کار هستم.

5 تا کلاس اول داریم و صبح امروز سه تا از کلاسهای اول را با خود به پژوهش سرای امام رضا علیه السلام کلاله بردیم.

این روزها ، روزهای عید تا عید است.

عید قربان و عید غدیر

انشاء الله همه در همه ی ایام خدا موفق و پیروز باشند.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 23:9  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

جزئیات ورود به دانشگاه فرهنگیان

به گزارش کلاس بیست به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، علاقه‌مندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می‌توانند در صورتی که مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدویت در انتخاب خود، رشته‌های این دانشگاه‌ها را از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که تمایل داشته باشند، انتخاب کنند.

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت بر اساس اولویت انتخاب رشته‌های تحصیلی در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاه‌ها بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

ضمناً فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش بعد از مرحله انتخاب رشته و در هفته آخر مرداد ماه اعلام خواهد شد.

در زمان اعلام اسامی چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در مراکز آموزشی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) برای مصاحبه، معاینه و گزینش منحصراً داوطلبانی دعوت به مصاحبه می‌شوند که اولاً مبلغ ۲۹.۰۰۰ (بیست و نه هزار) ریال به صورت الکترونیکی و از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نموده و نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ساعت 21:33  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

آغاز انتخاب رشته

 رییس سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته مجازین آزمون سراسری 93 از ساعت 23 امشب، پانزدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

به گزارش فرهنگ نیوز ، ابراهیم خدایی به ایسنا گفت : با توجه به اینکه تعداد اصلاحاتی که باید در دفترچه انتخاب رشته صورت گیرد، زیاد است به همین دلیل داوطلبان می‌توانند از23 امشب انتخاب رشته خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده بود که انتخاب رشته تا بیستم مرداد‌ماه ادامه دارد، اما داوطلبان نگران مهلت نباشند زیرا احتمالا فرصت انتخاب رشته تمدید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، داوطلبان برای فرآیند انتخاب رشته باید به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما به صورت صحیح انتخاب رشته کنند.

با توجه به تسهیلاتی که سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار داده است، داوطلبان می‌توانند رتبه خود رادر سایت اعلام کرده، سپس سایت با توجه به رتبه 250 رشته در اختیار آنها قرار می‌دهد که راهنمای خوبی برای داوطلبان است.

لازم به ذکر است داوطلبان در فرآیند انتخاب رشته باید به علاقه خود، ظرفیت‌های اعلام شده، سهمیه‌ها و بومی‌گزینی توجه زیادی کنند.

همچنین بسته‌های راهنمایی کاملی توسط سازمان سنجش برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار داده شده است که در آن ضوابط و ظرفیت‌ها اعلام شده و شانس قبولی براساس آخرین ضوابط محاسبه شده و در اختیار داوطلب قرار گرفته است.

به گفته رییس سازمان سنجش این بسته‌های راهنمایی کامل‌ترین نوع مشاوره است که براساس تناسب رتبه‌ها با ظرفیت‌های امسال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 16:11  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ثبت نام در رشته‌های خاص کنکور سراسری تمدید شد

 حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش  گفت: به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۹۳ که تاکنون موفق به اعلام علاقمندی برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص در سازمان سنجش نشده‌اند مهلت اعلام علاقمندی به این رشته‌ها تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۹۳ تمدید می‌گردد.

وی افزود: داوطلبان علاقمند به انتخاب این گونه رشته‌ها می‌توانند در مهلت تعیین شده نسبت به اعلام علاقمندی خود به صورت اینترنتی و در سایت این سازمان اقدام نمایند.

توکلی تصریح کرد: داوطلبانی که قبلا نسبت به انتخاب موارد رشته‌های مذکور اقدام نموده‌اند و خواستار ویرایش انتخاب خود هستند می‌توانند برای اصلاح مورد یا موارد به قسمت ویرایش مراجعه و نسبت به ویرایش انتخاب خود اقدام نمایند.

منبع  : باشگاه خبرنگاران

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 14:18  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

جزئیات دفترچه های کنکور سراسری سال 93 به تفکیک گروه های آزمایشی و زمان پاسخگویی

به گزارش اترک :‌مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به شرکت یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر در کنکور 93 به جزئیات دفترچه های کنکور امسال اشاره کرد و گفت: داوطلبان باید به سئوالات آزمون در پنج گروه آزمایشی و دفترچه های عمومی و اختصاصی پاسخ دهند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری سال 93 در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه 5، جمعه 6 و شنبه 7 تیرماه در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجی برگزار خواهد شد. آزمون علوم ریاضی در صبح پنجشنبه و هنر در بعدازظهر پنجشنبه 5 تیرماه، آزمون علوم تجربی در صبح جمعه و زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه 6 تیرماه و آزمون علوم انسانی در صبح شنبه 7 تیرماه برگزار می شود.
جزئیات دفترچه های کنکور سراسری سال 93 به تفکیک گروه های آزمایشی و زمان پاسخگویی
 توکلی اظهار داشت: آزمون سراسری سال 93 برای داوطلبان هر از یک گروه های آزمایشی همانند سال گذشته در یک مرحله برگزار می شود. داوطلبان در یک جلسه به سئوالات عمومی و اختصاصی به صورت تستی چهارگزینه ای پاسخ می دهند. سئوالات دقیقا از دوره پیش دانشگاهی و دوره دبیرستان نظام جدید سالی واحدی که کتب آن در دفترچه شماره یک اعلام شده بود طراحی شده است و در صورتی که وزارت آموزش و پرورش درس، بخش، قسمت و یا فصولی از مطالب را حذف کرده است از آن بخش ها سئوالی طراحی نشده است.

وی درباره تعداد سئوالات دفترچه های آزمون سراسری سال 93 گفت: هر یک از داوطلبان آزمون باید به 100 سئوال در دفترچه سئوالات عمومی پاسخ دهند که از این تعداد 25 سئوال به زبان و ادبیات فارسی، 25 سئوال به زبان عربی، 25 سئوال به فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان خارجی انگلیسی اختصاص دارد و داوطلبان به به 100 سوال عمومی در مدت 75 دقیقه پاسخ می دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که معارف غیر اسلامی یا زبان خارجی غیر انگلیسی را انتخاب کرده اند باید به سئوالات مربوط به اقلیت های مذهبی و یا زبان های خارجی فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی پاسخ دهند.

وی درباره آزمون گروه علوم ریاضی و فنی گفت: داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی پس از دفترچه شماره یک، باید به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 135 سوال اختصاصی است در مدت 175 دقیقه پاسخ دهند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان گروه علوم تجربی (به جز دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلین بهیاری) نیز پس از دفترچه شماره یک، باید به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 170 سوال اختصاصی است در مدت 175 دقیقه پاسخ دهند. دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلیین بهیاری نیز باید به 50 سئوال اختصاصی که در دفترچه شماره 3 به آنها داده می شوند در مدت 30 دقیقه پاسخ دهند.

وی اضافه کرد: داوطلبان گروه علوم انسانی نیز (به جز دارندگان گواهینامه پیش دانشگاهی دوره معارف و علوم اسلامی) باید پس از دفترچه شماره یک، به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 180 سوال اختصاصی است در مدت 165 دقیقه پاسخ دهند. دارندگان گواهینامه پیش دانشگاهی دوره معارف و علوم اسلامی نیز باید در دفترچه شماره 3 به 20 سئوال اصول عقاید و فقه در مدت 20 دقیقه پاسخ دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش درباره تعداد سئوالات و مدت پاسخگویی آزمون گروه های هنر و زبان های خارجی گفت:تعداد سئوالات اختصاصی دفترچه گروه هنر 160 سوال است که داوطلبان در مدت 165 دقیقه به آن پاسخ می دهند. همچنین داوطلبان آزمون گروه زبان های خارجی باید به 70 سئوال اختصاصی یکی از زبان های آلمانی، انگلیسی یا فرانسه در مدت 105 دقیقه پاسخ دهند . آن دسته از داوطلبان که زبان خارجی آنها ایتالیایی و روسی دفترچه شماره 2 دریافت نمی کنند.

وی گفت: به تمامی داوطلبان آزمون سراسری یک پاسخنامه داده می شود که داوطلبان باید پاسخ سوالات عمومی و اختصاصی را در آن درج کنند./مهر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ساعت 9:57  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اضطراب باشد یا نباشد

بسم الله الرحمن الرحیم

دل را با نام و یاد خدا آرام کنید.

این جمله را شاید بارها و بارها شنیده باشید ولی شاید کمتر به این حرف آن دقت شده باشد که این جمله ، کلام خود خدا می باشد.

آری اضطراب امری واقعی است که در بین موجودات عالم روی می دهد.

از مهمترین راههای درمان آن می توان به همین راهی که خود خدا معرفی کرده است ، یاد کرد .

آری یاد خدا

بهترین جمله هم برای یادآوری کارها همان جمله ی معروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

درست شد تازه می فهمیم که چرا اینقدر به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر کاری سفارش شده است.

حالا همین دو تا کار را انجام دهید تا بعد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 0:6  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برنامه ی امتحانات دانش آموزی متوسطه ی کلاله

به نام خدا

با سلام

امتحانات نوبت دوم از شنبه 27 خرداد شروع می شود و در 19 تا 21 خرداد هم تمام می شود.

تقلا کنید با یاد خدا موفق می شوید.


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 15:25  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

توزیع کارت ورود به جلسه ی المپیاد علمی مرحله ی کشوری

به گزارش اترک :به اطلاع دانش‌آموزان پذیرفته شده در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  می‌رسد، کارت ورود به جلسه این عزیزان از روز شنبه ششم اردیبهشت ۹۳ از طریق سامانه سناد به نشانی www.sanaad.medu.ir  قابل دریافت شده است.

ضروری است دانش‌آموزان پس از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و مطابقت مشخصات، جهت ممهور نمودن عکس آن به مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

در صورتی که کارت ارائه شده از طریق سامانه به هر دلیل  فاقد عکس باشد، دانش‌آموز موظف است با ارائه دو قطعه عکس جدید به دفتر مدرسه، ضمن الصاق عکس بر روی کارت و ممهور نمودن آن به مهر مدرسه یک گواهی اشتغال به تحصیل با عکس نیز جهت ارائه به مسئولین حوزه برگزاری آزمون دریافت کند.

دانش‌آموزان و اولیای آنها در صورت برخورد با هرگونه مشکل در زمینه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون با شماره تلفن ۲۲۰۱۰۹۰۹ تماس حاصل فرمایند.

به گزارش فارس، در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور که اواخر بهمن ماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد ۱۵۴ هزار و ۷۷۴ دانش‌آموز علاقه‌مند در هفت رشته شرکت داشتند که از این میان ۹۰۶۰ نفر به دوره دوم راه یافتند.

آزمون‌های مرحله دوم المپیاد طبق بخشنامه ارسالی به استان‌های کشور از ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت ۹۳ با برگزاری آزمون المپیاد فیزیک آغاز و بعد از ظهر روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۹۳ با آزمون المپیاد ادبی پایان می‌پذیرد./فارس

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 22:0  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برنامه ریزی کلید موفقیت

به نام خدا

با سلام

یادمان باشد هر کاری بدون برنامه ریزی درصد موفقیت آن بسیار پایین خواهد بود.

تعطیلات نوروز ، بزرگترین فرجه ی امتحانی برای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم که امتحان نهایی نیز دارند می باشد.

امیدواریم از این تعطیلات ارزشمند بهترین استفاده را ببرید .

مرکز پژوهش سرای دانش آموزی کلاله در ایام تعطیلات برای مطالعه ی دانش آموزان شهرستان کلاله آماده بوده و از صبح زود تا غزوب آفتاب جهت مطالعه ی دانش آموزان باز می باشد .

البته دانش آموزان باید قبلا برای استفاده از این مکان ثبت نام کرده باشند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:30  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اعلام برنامه ی امتحانات نوبت دوم

به نام خدا

با سلام

برنامه ی امتحانات نوبت دوم اعلام شد .

بر اساس این برنامه امتحانات نوبت دوم مدارس متوسطه در پایه سوم از 27 اردیبهشت شروع شده و در تاریخ 21 خرداد پایان می یابد.

بر همین اساس احتمال می رود برنامه ی امتحانات سالهای اول و دوم متوسطه ی دوم نیز چند روز زودتر از این امتحانات آغاز شود .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:25  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

فعالیت 20 هزار مشاور

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۰ هزار مشاور در سطح مدارس، هسته ها و مراکز مشاوره دانش آموزی فعالیت می کنند.

ابوالقاسم عیسی مراد، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص نظام جامع مشاوره تحصیلی و اقدامات انجام شده در این بخش، اظهار داشت: مقدمات و تمهیدات آن را فراهم می کنیم و پژوهش ها و نیازسنجی ها را در حوزه های مختلف انجام می دهیم تا بر اساس زمان بندی انجام شود.

وی درباره تعداد مشاوران در سطح مدارس گفت: نزدیک به 20 هزار مشاور در سطح مدارس، هسته ها و مراکز مشاوره دانش آموزی فعالیت می کنند.

عیسی مراد ادامه داد: باید با توجه به نیازسنجی هایی که در حوزه مشاوره، دانش آموزان و خانواده داریم، به یک جمع بندی درست برسیم تا این جمع بندی را در آینده به صورت پژوهش های متمرکز ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: در آینده براساس پشتوانه های علمی و تخصصی حرف خواهیم زد زیرا نیروی انسانی باید تأمین شده، اشکالات رفع شود و افراد آموزش های لازم را ببینند./فارس

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 6:0  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برای نیلکوه ، کوه رستم

نیلکوه ، دیگر تو تنها مانده ای
تنهای تنها
دیگر کسی عکسی برای یادگاری
از تو نمی گیرد
به تو نمی نازد
دیگر کسی برای مرگ فرزندان سبزت ، گریه نخواهد کرد
نیلکوه ، اگر تو یادگاری زِ رستم ، در سینه داری
اگر نقشی نهان بر گرده داری
هر چه داری ارزانیت
این منم ،‌ انسان
تو را تخریب گشته ، امروز خواهانم
در این تخریب کسی ، یارای من نخواهد بود
نیلکوه ، کوه رستم
تو را از بیخ و بن ،خواهم درآورد
نیلکوه ای کوه رستم
بدان که در این قصه تو تنهایی
کسی تو را یاری نخواهد کرد
مگر یک کس
خدای مهربانیها
ج .م

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ساعت 22:38  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

وقتی صدای غم می آد

وقتی صدای غم می آد                    از کوچه ها ماتم می آد

روز وفات آن نبی                               از شهر آن صفر می آد

                              ما من هدانا

******************************************

چه خواسته این دل              چه خواسته ربت

هر دو نگاهی                   بر هم گذارند

****************************

آنچه خداراست                    بر دل نشیند

آنچه به دل بود                     هدیه رب بود

******************************

دل چیست ؟

دل حرم رب باشد و               رب آشیان دل

دل با صدایش در سکون       آرام گیرد

دل بی نوایش در هجوم        آرام می رد

رضا . ج.م

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 16:20  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

دیدار روی حضرت علی یا ازدواج با دختر زیبا از طریق حلال

 ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبـگی تعـریف میکنــن و اظـهار میکننــد که هر چه دارنـد از کرامــاتی است که بدنباـل این امتحان الهی نصیبشان شده:

«ما در نجف در مدرســه صـدر اقامت داشتیم . خیلی مقید بودیم که، در جشن ها و ایام سرور، مجالس جشن بگیریم ، و ایام سوگواری را هم ، سوگواری می گرفتیم، یک شبی مصادف شده بود با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اول شب نماز مغرب و عشا می خواندیم و یک شربتی می خوردیم آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می دادیم. یک آقایی بود به نام آقا شیخ حیدر علی اصفهانی، که نجف آبادی بود، معدن ذوق بود. او که، می آمد من به الکفایه ، قطعا به وجود می آمد جلسه دست او قرار می گرفت.

آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب الاسد (۱۰ الی ۲۱ مرداد ) که ما خرما پزان می گوییم نجف با ۲۵ و یا ۳۵درجه خیلی گرم می شد. آن سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه های بوجود آمده بود که، عربهای بومی را اذیت می کرد ما ایرانیها هم که، اصلا خواب و استراحت نداشتیم. آن سال آنقدر گرما زیاد بود که، اصلا قابل تحمل نبود نکته سوم اینکه حجره من رو به شرق بود. تقریبا هم مخروبه بود. من فروردین را در آنجا بطور طبیعی مطالعه می کردم و می خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. گرما واقعا کشنده بود، وقتی می خواستم بروم از حجره کتاب بردارم مثل این بود که وردست نان را از داخل تنور بر می دارم، در اقل وقت و سریع!

با این تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع، در بغداد و بصره و نجف، گرما، تلفات هم گرفته بود ، ما بعد از شب نشستیم، شربت هم درست شد، آقا شیخ حیدر علی اصفهانی که، کتابی هم نوشته بنام « شناسنامه خر » آمد. مدیر مدرسه مان، مرحوم آقا سید اسماعیل اصفهانی هم آنجا بود، به آقا شیخ علی گفت: آقا شب نمی گذره، حرفی داری بگو، ایشان یک تکه کاغذ روزنامه در آورد. عکس یک دختر بود که، زیرش نوشته بود « اجمل بنات عصرها » « زیباترین دختر روزگار » گفت: آقایان من درباره این عکس از شما سوالی می کنم. اگر شما را مخیر کنند بین اینکه با این دختر بطور مشروع و قانونی ازدواج کنید – از همان اولین لحظه ملاقات عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد – و هزار سال هم زندگی کنید. با کمال خوشرویی و بدون غصه ، یا اینکه جمال علی (ع) را مستحبا زیارت و ملاقات کنید. کدام را انتخاب می کنید. سوال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زیارت علی (ع) هم مستحبی.

گفت آقایان واقعیت را بگویید. جا نماز آب نکشید، عجله نکنید، درست جواب دهید. اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش نشسته بود با لهجه اصفهانی گفت: سید محمد! ما یک چیزی بگوئیم نری به مادرت بگوئی ها؟

معلوم شد نظر آقا چیست؟ شاگرد اول ما نمره اش را گرفت! همه زدند زیر خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شیخ علی، اختیار داری، وقتی آقا (مدیر مدرسه) اینطور فرمودند مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگوئیم. آقا فرمودند دیگه! خوب در هر تکه خنده راه می افتاد. نفر سوم گفت : آقا شیخ حیدر این روایت از امام علی (ع) معروف است که فرموده اند « یا حارث حمدانی من یمت یرنی » (ای حارث حمدانی هر کی بمیرد مرا ملاقات می کند) پس ما انشاالله در موقعش جمال علی (ع) را ملاقات می کنیم! باز هم همه زدند زیر خنده، خوب ذوق بودند. واقعا سوال مشکلی بود. یکی از آقایان گفت : آقا شیخ حیدر گفتی زیارت آقا مستحبی است؟ گفتی آن هم شرعی صد در صد؟ آقا شیخ حیدر گفت : بلی گفت : والله چه عرض کنم (باز هم خنده حضار ).

نفر پنجم من بودم. این کاغذ را دادند دست من. دیدم که نمی توانم نگاه کنم، کاغذ را رد کردم به نفر بعدی، گفتم : من یک لحظه دیدار علی (ع) را به هزاران سال زناشویی با این زن نمی دهم. یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا آن وقت همچو حالتی ندیده بودم. شبیه به خواب و بیهوشی بلند شدم. اول شب قلب الاسد وارد حجره ام شدم، حالت غیر عادی، حجره رو به مشرق دیگر نفهمیدم، یکبار به حالتی دست یافتم. یک دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است یک آقایی نشسته در صدر مجلس، تمام علامات و قیافه ای که شیعه و سنی درباره امام علی (ع) نوشته در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پرسیدم این آقا کیست؟ گفت : این آقا خود علی (ع) است، من سیر او را نگاه کردم. آمدم بیرون، رفتم همان جلسه، کاغذ رسیده دست نفر نهم یا دهم، رنگم پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی بود خطاب به من گفت : آقا شیخ محمد تقی شما کجا رفتید و آمدید؟ نمی خواستم ماجرا را بگویم، اگر بگم عیششون بهم می خوره، اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و ماجرا را شرح دادم، خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند آقا سید اسماعیل ( مدیر ) را خطاب به آقا شیخ حیدر گفت : آقا دیگر از این شوخی ها نکن، ما را بد آزمایش کردی. این از خاطرات بزرگ زندگی من است»./برای مردم

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:22  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

رویکردهای برنامه ی درسی

برنامه ی درسی به طور کلی شامل رویکردهایی بوده که بر اثر جنبشهای برنامه ی درسی ایجاد شده است .

این رویکردها در کشورهای متمدن توانسته انقلابهای علمی ایجاد نماید.

جنبش معتزله ، جنبش اشاعره ، جنبش ترجمه ، جنبش و برنامه ی درسی خاص امام جعفر صادق و ...

+ نوشته شده در  جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:45  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

رتبه 85 کنکور بدون شرکت در هیچ کلاس تقویتی

رقیه فرجی در گفتگو با مرصاد نیوز، عامل اصلی موفقیت خود را توکل بر خدا، اعتماد به نفس، برنامه ریزی و تلاش می داند. او در خانواده ای زندگی می کند که فردی با تحصیلات دانشگاهی نبوده است تا وی را در رسیدن به هدفش کمک کند و یا مشورت دهد.
 

مشروح این گفتگو در ادامه خواهد آمد:
 
خانم رقیه فرجی وقتی که خبر کسب این رتبه ر شنیدید کی بود و چه احساسی داشتید؟
 
راستش من بعد از اینکه نماز صبح را خواندم، خوابیدم. آن شب مدام دراین فکر بودم که   چه رتبه ای را بدست آوردم. دلم شور می زد اما من خودم می دانستم که امتحانم را خوب داده بودم.
 
وقتی که خوابم برده بود با صدای ضربه ای که به شیشه خانه ما زدند بلند شدم و دوستم که همسایه ما است من را صدا زد و گفت نتایج کنکور سراسری اعلام شده و از من خواست که برای گرفتن نتایج به منزل آنها بروم. من بلافاصله رفتم و وقتی نتیجه را مشاهده کردم برای مدتی تقریبا برایم یک حس ذوق زدگی به وجود آمده بود مخصوصا و قتی تبریک اطرافیانم را می شنیدم
 
بسیار خوشحالم که توانستم این رتبه را کسب کنم و خوشحال تر از آن هستم که به فضل و یاری خداوند توانستم نتیجه زحماتی را که کشیده ام را  بگیرم.
 
آیا خود شما فکر می کردید که این توانایی را دارید که در کنکور سراسری چنین رتبه ای را به دست بیاورید؟
 
بله چون همیشه در مدرسه شاگرد ممتاز بودم و وقتی درس خواندن برای کنکور را شروع کردم ، برای رتبه های برتر  درس می خواندم و سال گذشته در کنکور سراسری رتبه هزار را کسب کردم که فقط چند رشته را انتخاب  کردم و تصمیم گرفتم که در سال ۹۲ رتبه بهتری را به دست بیاورم.
 
عامل موفقیت خودتان را چه می‌دانید؟
 
بیش از هرچیزی لطف خداوند و دعای خیر پدر، مادر و معلمانم و اینکه همیشه سعی می کردم مفید درس بخوانم و اعتقاد و اعتماد به نفس در کسب رتبه خوب را در وجود خودم تقویت می کردم. البته باید این را هم بگویم که توکل به آدم پشتکار خوبی می دهد.
 
دوست دارم داندانپزشک شوم به همین دلیل اولویت های اولم در انتخاب رشته دندانپزشکی است و بعد از آن پزشکی.
 
آیا در کلاس کنکور هم شرکت می‌کردید؟
 
خیر. متآسفانه بنا به محرومیت یا هر دلیل دیگری که بود در منطقه ما اصلا کلاس کنکوری وجود نداشت تا در آن شرکت کنیم.
 
آیا کلاسهای فوق برنامه نیز شرکت می‌کردید؟
 
خیر. بعد از مدرسه تنها جا برای درس خواندن فقط خانه بود.
 
شما در خانواده کسی را داشتید که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند؟
 
نه نداشتم. برنامه ریزی داشتم. من با توجه به توانایی و انرژی ای که در خودم می دیدم برنامه ی درسی را برای خودم تهیه کردم و بر طبق آن پیش می رفتم. روزی حدود ۷ ساعت و در هفته می توان گفت که ۵۰ ساعت مطالعه داشتم. به هر حال معتقدم تلاش و کوشش در جهت رسیدن به اهدافی که آدمی آن را می خواهد و رضایت خدا در آن است غیر ممکن نیست.
 
چه سخنی با دانش آموزانی که خود را برای کنکور سال بعد آماده می کنند، دارید؟
 
در درجه اول توکل به خدا داشته باشند و بعد تلاش و کوشش همراه با برنامه ریزی درست و اصولی و اعتماد به نفس می تواند آنها را موفق کند.
 
منبع: مرصاد نیوز

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:54  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تحریم خانه ی عنکبوت

از زمانی که سید حسن نصرالله با فریاد “هذا الاسرائیل اوهن من بیت العنکبوت” در بنت جبیل قانون لایتغیر الهی را به همه مردم مقاوم یادآوری کرد هر روز رژیم صهیونیستی بیچاره تر از روز قبل می شود.


و امروز که اتحادیه اروپا با قراردادن نام حزب الله لبنان در لیست سیاه خود و آمریکا با تحریم های به ظاهر فلج کننده خود سعی در حفظ این رژیم نامشروع بازهم همه می دانند که خانه عنکبوت را نمی توان از تند باد مقاومت حفظ کرد.

و اینک با تحریم کالاها و خدمات آمریکایی و اروپایی به خصوص آنانی که حامی رژیم صهیونیستی هستند ولو به یک روز و یا یک ماه هم که شده نشان دهیم که مصداق این سخن مولا علی علیه السلام نیستیم:

 «یاد مرگ از دل‏هاى شما رفته، و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است. و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیا زدگى قیامت را از یادتان برده است. همانا شما برادران دینى یکدیگرید، چیزى جز درون پلید و نیّت زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى‏دهید، نه خیر خواه یکدیگرید و نه چیزى به یکدیگر مى‏بخشید و نه به یکدیگر دوستى مى‏کنید. شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعى اندک از دنیا شادمان مى‏گردید! و از متاع بسیار آخرت که از دست مى‏دهید اندوهناک نمى‏شوید! امّا با از دست دادن چیزى اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانى در چهره‏ها آشکار مى‏گردد و بى تابى مى‏کنید، گویا این دنیا محل زندگى جاودان شما و وسائل آن براى همیشه از آن شماست. .. در بى اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یک دل شده‏اید، و هر یک از شما دین را تنها بر سر زبان مى‏آورید، و از این کار خشنودید» .(نهج البلاغة-ترجمه دشتى ص: ۲۱۹-۲۱۷ )

منبع: آزادمهر

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 15:56  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مشاوره ی سوالات مبهم

به نام خدا

 برخی از سوالات ذهن ما دارای ابهاماتی است که جواب آنها نیز در خود سوالات نهفته است .

جوابی که در بیشتر مواقع خودمان از آن اطلاع داریم ولی آنرا نمی یابیم.

بعد از شنیدن جواب این سوالات از دیگران یا کارشناسان با خود می گوییم که ای بابا ما که جواب اینو خودمون قبلا می دانستیم .

در این گونه مواقع بهتر است برای تقویت روحیه ی خودباوری قبل از سوال از دیگران یا کارشناسان ، جوابهایی را که خودمان بلد هستیم را به هر کیفیتی که هست روی برگه ی دفتری به نام جوابهای من به سوالات مبهمم نوشته و بعد آنها را باجوابهای کارشناسانه ی کارشناسان مقایسه کنیم .

در این صورت می توانیم اعتماد به نفس خود را با تقویت پاسخهای درست خودمان بیشتر از قبل نماییم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:43  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

خوب باشیم

به نام خدا

ماه رمضان، ماه مهمانی خداوند است .

برنامه ریزی در این ماه برای درس خواندن یکی از بهترین برنامه ها می باشد .

بچه هایی که در درسهای خود تجدید آوردده اند می توانند از فرصت بیدار شدن در سحرهای ماه مبارک رمضان برای مرور درسها استفاده کنند .

نیم ساعت قبل از خوردن سحری و یک ساعت بعد از خواندن نماز صبح یکی از بهترین زمان بندی های مطالعه در ماه مبارک رمضان برای درس خواندن است .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:36  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

خبرهایی از جذب یا عدم جذب مربیان پیش دبستانی

به گزارش اترک به نقل از ایسنا : معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش درباره جذب مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه پیش دبستانی یک دوره رسمی غیر اجباری است تا زمانی که قانون این دوره را اجباری اعلام نکرده، آموزش و پرورش برنامه‌ای برای جذب مربیان این دوره ندارد.

فاطمه قربان در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بحث آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش بارها در این باره توضیحات لازم را ارائه کرده است؛ به این معنا که پیش دبستانی یک دوره رسمی غیراجباری است و تا زمانی که اجباری نشده آموزش و پرورش نمی‌تواند مربیان این دوره را رسما جذب کند.

وی افزود: با توجه به غیر اجباری بودن این دوره، در حال حاضر مدارس دولتی و غیردولتی به صورت ضمیمه یک یا دو کلاس را برای آموزش پیش دبستانی قرار داده‌اند، این در حالی است که اگر روزی قانون این دوره را همانند سایر دوره‌های تحصیلی رسمی و اجباری اعلام کند، آموزش و پرورش موظف است علاوه بر تامین فضا و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز را نیز استخدام کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با این روال تحصیلی که برای دوره پیش دبستانی تعریف شده است،‌ مربیان این دوره نباید انتظار استخدام در آموزش و پرورش را داشته باشند.

قربان گفت: فرهنگ سازی صورت گرفته برای اهمیت و جایگاه پیش دبستانی باعث شده است هر ساله تعداد نوآموزانی که وارد دوره پیش دبستانی می‌شوند افزایش یابد و بر همین اساس تعداد مربیان نیز بیشتر می‌شود، لذا اگر آموزش و پرورش بخواهد همه مربیان را به صورت رسمی استخدام کند،‌ باید منابع قانونی آن از سوی مجلس شورای اسلامی تامین شود.

وی ادامه داد: همانطور که آموزش و پرورش موظف است در قبال کودکان لازم التعلیم امکانات،‌ تجهیزات و نیروی انسانی را فراهم کند و حتی به صورت تک تک به دنبال کودکان لازم التعلیم است، بنابراین زمانی که پیش دبستانی به عنوان دوره رسمی و اجباری مشخص شود،‌ آموزش و پرورش در قبال دوره پیش دبستانی متعهد شده و باید الزامات آموزشی آن را فراهم کند که جذب رسمی مربیان بخشی از این تعهد خواهد بود.

به گفته وی، در حال حاضر 500 هزار نوآموز در مدارس دولتی و غیردولتی به صورت ضمیمه دوره پیش دبستانی را طی می‌کنند. همچنین 200 هزار نوآموز دیگر از طریق سایر دستگاه‌ها جذب دوره پیش دبستانی شده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره شهریه دوره پیش دبستانی در مدارس دولتی گفت:‌ با توجه به اینکه تعیین میزان شهریه به استان‌ها واگذار شده، نمی‌توان گفت شهریه مشخصی وجود دارد، چرا که استان‌ها نیز موظفند بر اساس میزان برخورداری مناطق شهریه‌ها را اعلام کنند.

قربان درباره میزان افزایش تعداد کودکان در دوره پیش دبستانی برای سال تحصیلی 92-93 نیز گفت: آموزش و پرورش تلاش می‌کند تا 100 درصد جذب کودکان را در دوره پیش دبستانی داشته باشد، چرا که این دوره آمادگی ورود به دبستان است و در کاهش افت تحصیلی دوره ابتدایی تاثیر بسزایی دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به اینکه دانش آموزان پیش دبستانی به راحتی با مدرسه سازگاری پیدا می‌کنند و در ارتباط و تعامل با دیگران نیز کمتر دچار مشکل می‌شوند، به خانواده‌ها توصیه می‌شود دوره آمادگی که همان پیش دبستانی است را در برنامه کودکان خود بگنجانند.

وی همچنین تاکید کرد: از آنجایی که دوره پیش دبستانی رسمی اما غیر اجباری است، نمی‌توان خانواده‌ها را ملزم کرد که کودکان خود را در این دوره ثبت نام کنند، اما با توجه به اهمیت آن توصیه می‌شود که کودکان قبل از ورود به دبستان یک سال دوره آمادگی یا همان پیش دبستانی را در یکی از مراکز بگذرانند.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ساعت 8:37  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مراوه تپه را شاید به توان نادرترین شهرستان ایران نامید .

ه گزارش اترک : مراوه تپه شرقی ترین و آخرین شهرستان استان گلستان است و بعد از مراوه تپه شما باید برای عبور و مرور ، پاسپورت به همراه داشته باشید چرا که وارد کشور ترکمنستان خواهید شد .

اما این شهرستان ویژگیهایی دارد که آن را به عنوان نادر ترین شهرستان می توان نامید .

تنها شهرستانی که فقط یک طلا فروشی دارد .

ثعلب در آن به وفور پیدا می شود .

سه بانک و یک باجه ی بانکی دارد .

سه عابر بانک دارد که یکی از این عابربانکها به همراه بانکش سالی یا کمتر از سالی نیست که ساکن مراوه تپه شده است .

یک پاساژ دارد .

یک پمپ بنزین دارد .(البته یک پمپ بنزین با یک نازل هم چند ماهی است که در گلیداغ افتتاح شده است )

رودخانه ی مرزی اترک از کنار آن می گذرد.

جایگاه سی ان جی ندارد .

یک میدان دارد .

مزار شاعر بزرگ ترکمن در آن واقع شده است .

تنها شهر دارای قلعه ی صخره ای در استان گلستان می باشد .

آبشار بالی قایه در مراوه تپه است .

هم جنگل دارد و هم بیایان .جنگلش از نوع جنگلهای شمال و بیایانش از نوع بیابانهای خراسان .

هم رودخانه ی آب شیرین دارد و هم رودخانه ی آب شور.

بیشترین مدارس شبانه روزی را در سطح استان دارا می باشد .

بیشتر عشایر خراسان به این شهرستان می آیند .

شهرک صنعتی آن فقط سیلو دارد .

ذخیره گاه پسته ی وحشی در ایران است .

یک زمانی گمرک داشته است .

56 شهید از زمان جنگ جهانی در آن شهر وجود دارد .

ملخ مراکشی میهمان ناخوانده ی هرساله آن می باشد .

سدی دارد که هنوز دیده نمی شود.

هندوانه ی اترک آن مشهور است .(در این موضوع با شهرستان گنبد مشترک است)

قارچ دنبلان آن به تهران صادر می شود .

انار ترش آن خوراک سر سفره ی استانهای دیگر می شود .

دوغ شتر آن بسیار لذیذ و پر از خاصیت است .

زعفران در آن به خوبی عمل می آید .

تپه های قوشه تپه ی آن تاریخی با روایاتی افسانه ای می باشد .

شهیدی گمنام دارد که هر ساله خانواده اش بر سر مزارش می آیند .

و خیلی ویژگیهای دیگر که شما همشهریان می توانید آن ها را به این گزارش اضافه کنید .

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ساعت 8:37  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اعلام زمان توزیع کارت ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش اترک به نقل از ایسنا: آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد طی روزهای پنجشنبه تا شنبه(نهم، دهم و یازدهم خرداد ماه) برگزار می‌شود.

بر این اساس توزیع کارت ورود به جلسه 360 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از روز یکشنبه پنجم خرداد ماه توزیع می‌شود.

البته پیش از این دکتر ناصر اقبالی رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به ایسنا، گفته بود: حدود 70 هزار نفر در این دوره از آزمون پذیرفته می‌شوند و نتایج نهایی شهریور ماه اعلام خواهد شد.

اقبالی با اشاره به افزایش 49 درصدی رشته‌ محل‌های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، اظهارکرده بود: در آزمون امسال تعداد رشته محل‌ها از 2155 در سال گذشته به 3220 رشته محل در سال جاری افزایش یافته است.

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص نحوه گزینش داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه، گفته بود:‌ ملاک گزینش داوطلبان، نمره کل آزمون است.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ساعت 8:36  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

نام‌نويسي از داوطلبان اعزام به سوريه براي مقابله با گروه‌هاي تکفيري

يک پايگاه اينترنتي، نام‌نويسي از داوطلبان اعزام به سوريه براي مقابله با گروه‌هاي تکفيري را آغاز کرد.

متن کامل اطلاعيه نام‌نويسي اين پايگاه بدين شرح است:
 


بسم الله القاصم الجبارین

فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ ذُو انتِقامٍ
یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ
وَ تَرَى الْمُجْرِمینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنینَ فِی الْأَصْفادِ
سَرابیلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشى‏ وُجُوهَهُمُ النَّارُ
و مپندار که خداوند از آنچه ظالمان انجام می دهند، غافل است، همانا آن ها را برای روزی که چشم ها در آن خیره می شوند، تأخیر انداخته است.
روزی که زمین به زمینی دیگر و آسمان ها نیز مبدل می‌شوند و همه در برابر خدای یگانه مقتدر حاضر می گردند.
سوره شریفه رعد، آیات 47-48
 
توهین به حرم مطهر "حجربن عدی الکندی" صحابی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یار وفادار امیرالمومنین علی علیه السلام، توسط عده ای از حرامیان پَست که به حق، از نوادگان یزید و معاویه و اسلاف مؤسسین ظلم به خاندان اهل بیت علیهم السلام هستند، موجب جریحه دار شدن قلوب مؤمنین و مسلمانان سراسر جهان گردید.

این عمل ننگین، طبق فتوای همه علمای اسلام محکوم است و بنابر تأکید مراجع معظم تقلید و علمای اهل سنت، عاملین این جنایت بزرگ، باید هرچه سریعتر در محضر امت واحده اسلامی مجازات گردند.

مسلمانان غیور و فدائیان اهل بیت علیهم السلام، قطعاً در برابر این عمل ننگین ، سکوت نخواهند کرد و عاملین این جنایت را که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دست به چنین عمل شنیعی زده اند ،به سزای خود خواهند رساند و البته آتش غضب الاهی نیز بر وجود ننگین آنان احاطه دارد و دیر یا زود در قعر جهنم به اسلاف جنایتکار خویش ملحق خواهند شد. إن وعدالله حق!

لذا پایگاه خبری "ولی امر" از همه عزیزانی که داوطلب اعزام به سوریه، جهت پاسداری و محافظت از حریم حضرت زینب و حضرت رقیهسلام الله علیهما هستند، تحت عنوان گردان‌های ابالفضل العباسعلیه‌السلام ثبت نام به عمل می‌آورد.

ثبت نام برای عموم عاشقان اهل بیت علیهم‌السلام آزاد است. لازم به ذکر است در صورت مهیا شدن شرایط اعزام، زمان و نحوه ی اعزام به همه عزیزانی که ثبت نام کرده اند اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در همین رابطه مقدمات گردهمایی سراسری، با حضور همه فدائیان حضرت زینب سلام الله علیها در حال انجام است که تفصیل برنامه های آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

البته لازم به ذکر است ما دست اندرکاران این مجموعه و همه ثبت‌نام‌کنندگان با درک کامل از حساسیت و شرایط منطقه، و شیطنت های دشمنان اصلی اسلام، برای شعله‌ور کردن اختلافات مذهبی، فقط گوش به فرمان ولی امر مسلیمن جهان، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی هستیم، تا هر زمان شرایط اعزام به سوریه فراهم گردد و معظم‌له دستور حضور در منطقه را صادر فرمایند، سریعاٌ با آمادگی کامل و در یک سازماندهی منسجم اعزام شویم و حریم مطهر عقیله بنی‌هاشمعلیها السلام را از لوث وجود اسلاف یزیدی و اموی پاک گردانیم.
وَ سَیَعلمُ الّذین ظَلموُا اَیَّ منقلبٍ یَنقلِبُون

برگزفته از سایت : بی باک و مشرق
شماره تماس: 2617201    0251
سامانه پیامک:

3000282860

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 11:51  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

دعای مطالعه

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:3  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

روشهای مطالعه


 1. مطالب درسی را بتدریج و در طول زمان مرور کنید، نه اینکه در آخرین دقایق قبل از امتحان به مطالعه فشرده بپردازید.
 2. از یادداشتهای خود ، یادداشتهای فشرده‌ای بردارید، تا بازسازی ذهنی ، رمز گردانی و مرور مطالب برایتان مفید واقع شود.
 3. سعی کنید به نوع آزمون پی ببرید، تا بتوانید مطالعه خود را متناسب با آن پیش ببرید.

پرهیز از فشرده خوانی

فشرده خوانی با مرور کردن مطالب متفاوت است. فشرده خوانی متضمن کوششی است برای یادگیری مطالب تازه بلافاصله قبل از شروع امتحان. و یا به عبارتی آخرین کوششهای شخص در آخرین لحظات قبل از امتحان.

تأکید بیشتر بر مطالبی که انتظار دارید جزء سؤالات امتحانی باشد.

می‌توانید محدوده سؤالاتی را که در امتحان مطرح خواهد شد، حدس زده و بیشتر به آنها پرداخته شود. برای این منظور سؤالات امتحانی سالهای گذشته کمک خواهند کرد. همچنین توجه به مطالب و موضوعاتی که استاد و یا معلم در کلاس درس بیشتر روی آنها تکیه می‌کند.

شرکت در جلسات آخر درس

حتما در جلسات آخر درس پیش از امتحان در کلاس شرکت کنید. زیرا اغلب ، مطالب مهمی را احتمال بیشتری در طرح سؤالات دارند، در جلسات آخر مرور و توضیح داده می‌شوند.

پرهیز از اضطرابهای متفرقه

مثلا شب امتحان مسابقات فوتبال را دنبال نکنید. اگر امتحان قبلی رضایت بخش نبوده است، به آن نیندیشید و تحلیل امتحان قبلی را به فرصت مناسب خودش موکول کنید.


بجای پرداختن به جنبه‌های منفی ، همواره یک تصویرز ذهنی مثبت از خودتان داشته باشید و پس از تلاش کافی جهت مطالعه مطالب به موفقیت خود امیدوار باشید.

داشتن تصور ذهنی مثبت از خود

حال که برخی از عوامل کاهش ترس از امتحان مطرح شدند، بایستی مواردی را در جریان امتحانات و هنگام پاسخگویی به سؤالات مد نظرمان باشد، که رعایت این موارد می‌تواند در موفقیت بیشتر و کاهش اضطراب نسبت به امتحان مؤثر باشد. برخی از این موارد عبارتند از:


 • به موقع و سر وقت به جلسه امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان با خاطری آسوده در جای خود مستقر شوید.

 • کلیه وسایل و ابزارهایی که در امتحان مورد نیاز است همراه خود به جلسه ببرید.

 • دستورالعملها را با دقت بخوانید و اگر دستورات شفاهی است، با توجه و التفات کامل به آن گوش دهید و عینا همان کاری را که از شما می‌خواهند انجام دهید. در مورد سؤالات تستی ، اگر نمره منفی داشته باشند، حدس زدن کار عاقلانه‌ای نیست.

 • به زمان بندی سؤالات دقت کنید، تا با مشکل کمبود وقت مواجه نشوید.

 • اگر زودتر از زمان تعیین شده سؤالات را پاسخ دادید، عجله نکنید و مجددا مروری داشته باشید.

 • خود را برای پاسخ گویی به هر گونه سؤالی آماده سازید، اما نه با این برداشت که باید صد درصد سؤالات را جواب دهید. برای پاسخگویی به سؤالات به طرح چهار مرحله‌ای زیر دقت کنید:

 1. ورقه سؤالات را نسبتا با سرعت بخوانید و به تمام سؤالات که پاسخ آنها برایتان روشن است جواب بدهید. برای این مرحله حداقل نیمی از وقت امتحان را در نظر بگیرید.

 2. دوباره ورقه را بخوانید و به تمام سؤالات که تا آن موقع پاسخشان به یادتان آمده است پاسخ دهید.
 3. در نوبت سوم باید به تمام سؤالاتی که باقی مانده پاسخ دهید.
 4. در نوبت چهارم یکبار دیگر نیز کنترل کرده و ببینید که آیا سؤالات را همانگونه که می‌خواستیم پاسخ داده‌ایم.
 • برای پاسخ گویی به آزمون تشریحی پیشنهاد می‌شود، موضوع را بطور کامل یاد گرفته و پرسش را به دقت بخوانید. و قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، پاسخ خود را سازمان بندی کنید.

 • برای پاسخگویی به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود:

 1. سؤالات ساده را جواب داده و از سختها بگذرید.
 2. وقتی به سؤالات نیمه مشکل رسیدید، مقابل آن علامت (+) (در پاسخ نامه) به معنای قابل حل و در مقابل سوالات مشکل علامت (-) به معنای غیر قابل حل بگذارید.

 3. وقتی تمام سؤالات در یک درس خاص را پاسخ دادید، به سراغ سؤالاتی بروید که جلوی آنها علامت (+) گذاشته‌اید و سپس به سؤالاتی که علامت (-) دارند، پرداخته شود.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:3  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مواردی که اضطراب آور است.

مواردی که اضطراب آور است.

 1. ترس از فراموش کردن مطالب خوانده شده.
 2. سختگیری مدرسین در طی سال تحصیلی.
 3. انتظار بیش از حد والدین.
 4. عدم وجود خود باوری در فرد.
 5. نامشخص بودن سؤالات.
اکنون که برخی از عوامل ایجاد کننده ترس از امتحان مشخص شدند، لازم است عوامل کاهش دهنده این نوع ترس را نیز بدانیم. در خصوص روشهای کاهش ترس از امتحان نظرات مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشند:

ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج

علاوه بر تلاش والدین برای ایجاد چنین محیطی برای مطالعه فرزندان ، فرزندان نیز بایستی کوشش نمایند.

تنظیم برنامه خواب و استراحت

برخی با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصلا نباید خوابید و یا خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر در مطالب خوانده شده می‌گردند. کاهش زمان خواب در حد متعادل مطلوب است، اما افراط در آن هرگز مفید نخواهد بود.

پرهیز از کاهش تغذیه

افراط و تفریط در تغذیه اثرات نامطلوبی در بر خواهد داشت. بایستی با خواب و استراحت کافی و نیز تغذیه مناسب ، از لحاظ روحی و جسمی ، خود را آماده امتحان کرد.

آماده شدن برای امتحان

داشتن برنامه ریزی صحیح جهت مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت روشهای صحیح مطالعه.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:2  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

روشهایی برای مطالعه صحیح جهت یادگیری بهتر

 1. شیوه مطالعه خود را بهبود بخشید. مطالعه روزنامه‌وار چیزی عاید شما نمی‌کند و همانطور که مکث زیاد روی مطالب زمان شما را به هدر خواهد داد. از اینرو با بکار بردن شیوه‌های مناسب فرآیند مطالعه را پویاتر و جذابتر بکنید و فعالانه شروع به مطالعه کنید. برای این کار ابتدا به صورت گذرا نگاهی کلی به مطالب مورد نظر برای مطالعه بیاندازید. عناوین سرفصلها و جداول و نمودارها را بخوانید و سعی کنید سوالاتی را برای خود ایجاد کنید.

  مثلا سعی کنید حدس بزنید که یک عنوان مشخص به بررسی چه مطالبی می‌پردازد و از این قبیل ، بعد از آن مطالب را به صورت کلی‌تر بخوانید. در این مرحله می‌توانید هم به سوالات مطرح شده در مرحله قبل پاسخ کلی بدهید و هم سوالات جدیدی برای خود مطرح کنید. در مرحله بعد شروع به مطالعه دقیقتر بکنید و تلاش کنید پاسخ سوالات خود را بیابید و اگر بتوانید آن را برای خود شرح دهید.

 2. همیشه طوری مطالعه کنید که گویا قرار است همین حالا مطلب مورد مطالعه را برای فردی توضیح بدهید و اگر توانستید همین کار را هم بکنید.

 3. یادداشت برداری کنید. برای این منظور در مراحل مختلف می‌توانید این کار را انجام دهید. برخی این کار را در پایان مطالعه انجام می‌دهند و برخی آن را مرحله به مرحله می‌نویسند و کاملتر می‌کنند. توجه کنید که منظور از یادداشت برداری کپی برداری نیست. بلکه توضیح و شرح خلاصه یا نکات مهمی از مطالب مورد مطالعه به زبان خود فرد است.

 4. بین مطالبی که مطالعه می‌کنید با مطالبی که قبلا یاد گرفته‌اید ارتباط برقرار کنید. مثال و نمونه‌هایی برای مطالب مورد مطالعه پیدا کنید و آن را مورد بررسی قرار دهید.

 5. در مورد یک مطلب از چند منبع متعدد مطالعه کنید. این کار ذهن شما را فعالتر می‌سازد و یادگیری از زبان چند نویسنده مختلف ، یادگیری شما را بهبود می‌بخشد.

 6. برنامه مناسبی برای مطالعه خود انتخاب کنید و از قرار دادن مطالب مشابه هم در یک برنامه همزمان اجتناب کنید.

 7. برای مطالعه زمان خاصی را در نظر بگیرید و از انجام چند کار همزمان با مطالعه اجتناب کنید. می‌توانید در فاصله زمانی بین دو مطالعه فعالیتهای دلخواه خود را قرار دهید. اما انجام همزمان چند فعالیت با یکدیگر عملکرد شما را کند خواهد ساخت.

 8. مکان مشخصی برای مطالعه در نظر بگیرید و از مطالعه در حالت دراز کش و خوابیده و در شرایط نامناسب خودداری کنید. تحقیقات نشان می‌دهد مطالعه به حالت دراز کش با تداعی فرآیند خواب و استراحت یادگیری را کند خواهد ساخت. همچنین تحقیقات مختلف نشان می‌دهد شباهت بین شرایط مطالعه و یادآوری ، فرآیند یادآوری را بهبود خواهد بخشید. به عنوان مثال اگر یادآوری شما در جلسه یک امتحان کتبی انجام خواهد شد، سعی کنید مطالعه خود را با استفاده از یک میز و صندلی یا نیمکت انجام دهید برگرفته از سایت رشد.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:37  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

شیوه‌های نادرست مطالعه و اثر آن بر مشکلات یادگیری و یادآوری

شیوه‌های نادرست مطالعه یادگیری و یادآوری را دچار مشکل می‌کنند.

 • یکی از روشهای نادرست مطالعه که یادگیری و یادآوری را دچار مشکل می‌کنند، مطالعه مطالب مشابه به یکدیگر می‌باشد. مطالبی که تشابه زیادی با یکدیگر دارند در صورتی که هم زمان یا بلافاصله پشت سر هم مورد مطالعه قرار گیرند، دچار در هم آمیخته شدن مطالب ، یادگیری را نابسامان و یادآوری را دچار مشکل خواهد ساخت. به عنوان مثال مطالعه دو کتاب فیزیک و جغرافی پشت سرهم چنین مشکلی را بوجود نخواهد آورد. در حالی که مطالعه بینش و فلسفه چنین تداخلی را ایجاد خواهد کرد.

 • مطالعه سطحی روش نادرست دیگر است. اغلب افراد عادت دارند مطالب را به صورت روزنامه‌وار مطالعه کنند. مسلما با چنین روشی یادگیری توجه و دقت روی مطالب مورد مطالعه است. به عبارتی در مطالعه سطحی مطالب به حافظه دراز مدت منتقل نمی‌شوند.

 • حفظ مطالب تنها بخشی از مطالعه را شامل می‌شود و همه روند مطالعه نیست. برخی افراد عادت دارند از همان ابتدا شروع به حفظ مطالب کنند، بدون آن که ارتباط معناداری بین مطالب بدست آورده باشند. این روش نه تنها یادگیری را بسیار کند ، عذاب آور و کسل کننده می‌سازد، بلکه مدت نگهداری اطلاعات کسب شده نیز بسیار کم خواهد بود.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:36  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مراحل سطحی خوانی

مراحل سطحی خوانی

برای سطحی خوانی مراحل زیرین روش مناسب برای شروع مطالعه کتاب به صورت اجمالی است:

عنوان صفحه و مقدمه

به عنوان صفحه و مقدمه نگاه کنید و بویژه به عناوین فرعی یا دیگر نشانه‌هایی توجه کنید که به هدف و چشم انداز کتاب یا نویسنده اشاره دارد. از این طریق آشنایی مختصری با محتوای کتاب هم خواهید یافت.

مطالعه فهرست مطالب

فهرست مطالب را برای کسب دریافت کلی از ساختار کتاب بخوانید. از فهرست کتاب به عنوان نقشه جاده ، قبل از شروع سفر کمک بگیرید، این عمل نیز یک دید عمومی از کتاب برای شما بدست می‌دهد.

مطالعه فهرست موضوعی

فهرست موضوعی کتاب را بازبینی کنید تا با دامنه موضوعات تحت پوشش یا منابع مورد استفاده مولفان و حتی خود مولفان آشنا شوید. هرگاه فهرست اطلاعات در پایان هر فصل ، مهم و حساس به نظر رسید، برای درک بهتر ، آنها را در متن پیدا کنید، بدین طریق شما کلید نزدیک شدن به مولف را پیدا می‌کنید.

شروع مطالعه محتوا

شما دیگر برای خواندن کتاب یا سطحی خوانی ، هر کدام را که انتخاب کنید، آماده هستید. اگر سطحی خوانی را انتخاب کنید به فصولی از کتاب نگاه کنید که حاوی بندهای اصلی یا عبارات خلاصه شده در شروع یا پایان فصل هستند. پس صفحات را ورق بزنید. در عین حال یکی دو پاراگراف و گاهی هم چند صفحه متوالی را بخوانید. بدین صورت کتاب را ورق زده، همواره در پی یافتن نبض مطلب باشید، با این روش و تعمیم آن به کل کتاب شما آن را خوانده‌اید و محتوا و مطالبش را یاد گرفته‌اید.

تذکر مهم

اگر با این روش شروع به سطحی خوانی کتاب بکنید، چه بسا در پایان پی ببرید که به هیچ وجه در حال سطحی خوانی نیستید، بلکه آن را با دقت می‌خوانید، آن را می‌فهمید و از آن لذت می‌برید. بنابراین زمانی که کتاب را زمین بگذارید، درمی‌یابید که بعد از این هیچ موضوعی برایتان دشوار نخواهد بود. به عبارتی مطالعه هیچ کتاب و مطلبی برای شما مشکل نخواهد بود و در کل کتاب مشکلی ندارید.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:35  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

قواعد صحیح خواندن

پاسخ سوال اخیر در یکی از قواعد مهم خواندن نهفته است. شما باید کتاب را قبل از تسلط بر آن ، سطحی بخوانید. ابتدا چیزهایی را دنبال کنید که می‌توانید آنها را بفهمید و خودتان را در برابر مطالب دشوار گرفتار نسازید. پاراگراف‌های پیشین ، زیرنویس‌ها ، مباحث و مراجعی را که از آنها می‌ترسید، درست بخوانید. کتاب دارای مطالبی است که شما سریعا آنها را درک می‌کنید. حتی اگر نصف مطالب یا کمترش را درک کردید، شما می‌توانید کتاب مورد مطالعه را تا حدودی بفهمید. یکی از روشهای کتاب خوانی سطحی به خواندن اجمالی معروف است.

برگرفته از سایت رشد

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:35  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مزایای مطالعه ی صحیح

شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:

 

1- زمان مطالعه را كاهش ميدهد.

2- ميزان يادگيري را افزايش ميدهد .

3-مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر مي كند.

4- بخاطر سپاري اطلاعات را آسانتر مي سازد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:30  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

طنز

تشکیل ستاد استحقاق حقوق

با توجه به اینکه تا روز سوم فروردین هنوز حقوق فرهنگیان واریز نشده است . در مراوه تپه ستاد استحقاق حقوق تشکیل شده است .

بر اساس این گزارش هر فرهنگی در هر کجای ایران که حقوق خود را مشاهده نمود به این ستاد اطلاع دهد تا به رویت سایرین هم برسد .

در صورت رویت حقوق ، آن روز عید فرهنگیان اعلام خواهد شد .


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:14  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برای رفع بوی دهان چه میتوان کرد؟

در مورد بوی بد دهان توصیه‌ های زیر مفید خواهد بود و اگر توصیه‌ های زیر هم نتوانند مشکلتان را رفع کنند، احتمالا منشا بوی بد دهان‌ شما دستگاه گوارش‌ است و باید با یک پزشک متخصص مشورت کنید.
1- بعد از هر وعده غذایی برای باقی نماندن غذا در دهان و لابه‌لای دندان‌های تان، مسواک بزنید و دهان ‌تان را خوب بشویید.
2- وقتی دندان‌های تان را مسواک می ‌زنید، زبان ‌تان را هم به آرامی مسواک بزنید تا لایه سطحی روی زبان برداشته شود. زبان با هزاران پرز ریز پوشیده شده که می ‌تواند محل تجمع باکتری ‌ها باشد.
3- به‌ طور منظم برای بررسی وضعیت دهان و دندان تان، به دندانپزشک مراجعه کنید تا اگر دندان‌ خراب و پوسیده‌ای دارید که سبب بوی بد دهان‌ تان می‌ شود، ترمیم کنید.
4- برای افزایش ترشح بزاق دهان تان، همیشه از آدامس های بدون قند استفاده کنید.
5- اگر دهان‌ تان زیاد خشک می ‌شود، مایعات فراوانی بنوشید. آب را چند بار در دهان تان بچرخانید تا کاملا غذاهای اضافی از لابه‌لای دندان‌های تان خارج شود.
6- از مصرف دهان‌ شویه‌هایی که حاوی الکل و نعناع هستند خودداری کنید، چون آن ها به جای کمک به خو‌شبویی دهان ‌تان، باعث بدتر شدن بوی آن می ‌شوند.
7- استفاده از سبزیجات و میوه‌ها، مخصوصا کرفس خام و هویج می ‌تواند مانع از شکل‌ گیری پلاک در دهان شود.
8- اگر می‌ خواهید در یک جلسه مهم یا مهمانی شرکت کنید، از خوردن غذاهای حاوی سیر و پیاز خودداری کنید.
9- از نوشیدن قهوه که سبب خشکی دهان می ‌شود، خودداری کنید.
10- سیگار را ترک کنید، زیرا تار و نیکوتین موجود در آن، روی سطح دندان و زبان می‌ ماند و سبب کاهش ترشح بزاق و ایجاد بوی بد دهان می ‌شود.
11- سبزیجات برگ سبز مانند جعفری و کاهو بجوید.
12- می‌ توانید چند عدد قرص نعناع روی زبان یا مسواک ‌تان بگذارید و دهان‌ تان را با آن تمیز کنید تا تنفس شما خوش ‌بو شود.
13- اگر ترکیبی از پراکسیدهیدروژن 50 درصد و 5 درصد آب را در دهان‌ تان بچرخانید، می ‌توانید بسیاری از باکتری ‌هایی را که سبب بوی بد دهان‌ تان می ‌شود، از بین ببرید.

برگرفته از سایت تبیان

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:31  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

چگونه می توانم تست زدنم را قوی کنم؟

در دروسی مانند زبان قبل از تست زنی باید مطالعه زیادی داشته باشید. البته در دروسی مانند ریاضی باید بعد از مطالعه هر مبحث تست زنی داشته باشید. در هر مبحث ابتدا بدون گرفتن زمان چندین تست را پاسخ دهید و بعد از آشنائی با سبک سوالات سراغ تست زنی همراه با زمان گیری بروید. در ضمن تا بر مطلبی کاملاً مسلط نشده اید تست نزنید زیرا این موضوع تنها زمان شما را هدر داده و تمرکزتان را خواهد گرفت. در آزمون ارشد برخلاف آزمون کارشناسی تستهای چندان متنوعی دیده نمی شود پس با کمی تمرین می توانید با نحوه طراحی تست آشنا شده و در جلسه آزمون بدون مشکل به سوالات پاسخ دهید. هنگام تست زنی تستهای پر تکرار و مهم هر مبحث را علامت بزنید تا بتوانید زمان جمع بندی آنها را مرور کنید.

بصورت خلاصه نکات زیر را رعایت کنید تا ان شاء الله از این به بعد در تست زنی هم مشکلی نداشته باشید:
1) برای مطالعه هر مبحث می بایست مراحل زیر را انجام دهید:
- مطالعه مطلب از روی کتاب مرجع
- مطالعه مطلب از روی کتب نکته و تست
- حل چند تست بدون زمان گیری
- تست زنی با در نظر گرفتن زمان

2) در جلسه آزمون ابتدای تستهای آسان و متوسط را پاسخ دهید و در کنار تستهایی که پاسخ آنها را می دانید اما وقتگیر هستند علامت بزنید تا در انتها اگر فرصت شد به آنها پاسخ دهید. در ضمن روی شماره تستهایی را که از همان ابتدا می دانید نمی توانید پاسخ دهید یک خط بزنید تا دیگر سراغ آنها نروید.

3) در پاسخ به سوالات تستی باید نکاتی را رعایت کنید از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- می بایست صورت سوال را بصورت کامل و با دقت بخوانید. البته آهسته آهسته فراخواهید گرفت که چگونه هم سرعت و هم دقت داشته باشید. به افعال و کلمات کلیدی سوال خوب دقت کنید.
- تا تمامی گزینه ها را نخوانده اید پاسخ را علامت نزنید حتی اگر مطمئن هستید که همان گزینه اول پاسخ صحیح است.
- مراقب باشید که سوال فریبتان ندهد. بطور مثال شما جواب یک مسئله را عدد 2 بدست آورده اید اما این عدد در گزینه سوم قرار داده شده است احتیاط کنید تا گزینه دوم را علامت نزنید!
- خودتان را به انجام محاسبات در فضای کوچک کاغذ عادت دهید.
- گاهی گزینه معادل در پاسخها وجود دارد بطور مثال شما پاسخ را کسر دو سوم پیدا کرده اید اما در گزینه ها کسر چهار ششم که معادل همان است دیده می شود و باید علامت بزنید.

4) در نهایت اگر می خواهید در آزمونهای تستی پیشرفت کنید باید تا آنجا که امکان دارد تمرین تست زنی داشته باشید و به سوالات تستی پاسخ دهید.

برگرفته از سایت تبیان

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:30  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

روش مطالعه زیانهای خارجی

به نام خدا

یادگیری زبانهای خارجی یکی از مشکلات یادگیری دانش آموزان و حتی دانشجویان می باشد .

در یادگیری زبانهای خارجی دو نکته را باید مد نظر گرفت :

1- یاد گرفتن قوائد زبانهای بیگانه

2- یادگیری معنی کلمات

آنچه مهم است اگر ما قوائد را هم یاد نداشته باشیم ولی معنی کلمات را یاد بگیریم م یتوانیم بفهمیم گه متن چه از ما خواسته است .

پس باید معنی کلمات را یاد بگیریم .

برای این کار البته باید از اول سال اقدام نماییم .

مثلا در دوره متوسطه در هر پایه ، تعداد درسهایی که در کتاب درسی وجود دارد 7 تا 8 درس است .

و در هر درس تعداد کلماتی که جدید هستند بین 20 تا 30 کلمه است .

پس در مجموع کتاب زبان انگلیسی در هر پایه بین 140 تا 240 کلمه ی جدید وجود دارد . و اگر ما در هر روز از ابتدای سال فقط و فقط 3 تاکلمه را حفظ کنیم ، قبل از شروع امتحانات نوبت دوم تمام کلمات جدید را یاد خواهیم گرفت .

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:28  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

امکان خروج کشف درمان ام اس به خارج از کشور

احمد رجبی دانشمند بزرگ ایرانی و کاشف درمان بیماری لاعلاج ام اس از بی توجهی مسئولین به این کشف بزرگ گفت .

 

رجبی متولد شهرستان برازجان استان زلزله زده ی بوشهر است .

 

این محقق جوان ایرانی که به خاک و میهنش هم وفادار است از بی مهری مسئولین به این کشف گلایه داشت .

 

وی در مصاحبه تلفنی اختصاصی با اترک گفت :

 

بنده متولد شهرستان برازجان استان بوشهر هستم .

 

اترک : آقای رجبی چند اختراع تا به حال داشته اید ؟

 

رجبی : بنده اختراعات مختلفی داشته ام از قبیل :دستگاه تولید انرژی و دستگاه تولید آب از هوا و همچنین ساخت فیلتر تهویه هوای سالم به جای هوای آلوده  .

 

اترک : در خصوص کشف درمان بیماری ام اس توضیح دهید .

رجبی :

اینجانب با سابقه 14 ساله در شناسایی خواص داروهای گیاهی، شناخت بیماری و سپس درمان‌های اصولی و بنیادین، با توجه به مهلک و لاعلاج بودن بیماری MS، و اعتقاد به اینکه خداوند متعال درمان هر دردی را نیز همراه آن آفریده است، اقدام به مطالعه و پژوهش در این زمینه نمودم که پس از کسب اطلاعات لازم، موفق به شناسایی نوع بیماری و سپس درمان و ریشه کنی آن شدم.

 

آغاز این بیماری بر خلاف بیماری ویروسی و باکتریایی که سیستم بیرونی داخل بدن را تحریک می کند، مستقیماً از مغز دستور گرفته و شروع به تخریب بافت‍‍های درونی و بیرونی عصب که همان سیستم پیام‌رسانی مغز می‌باشد،.

اترک : در خصوص مشکلات خودتان در ادامه کار درمان این بیماری برایمان بگویید.

رجبی : آنچه بعد از رسانه ای شدن اخبار این کشف بیشتر خود را نشان داد ، سیل تماس های خانواده هایی بود که عزیزانشان از این بیماری در رنج و عذاب بودند و ما نیز شرمنده ی تماسهای مکرر این عزیران . چرا که تهیه داروی کشف شده هزینه بردار است و متاسفانه آنقدری که هموطنان با ما تماس می گیرند ، هیچ یک از مسئولین وزارت بهداشت و در کل مسئولین امر با ما تماس نگرفته و حتی در خصوص ادعای ما هم سوالی ا زما نپرسیده اند .

این درحالی است که بیماران زیادی حتی در خارج از کشور و در کشورهای پیشرفته نیز از این بیماری رنج می برند و خواستار درمان بیماری خود هستند.

کشورهای مدعی علم حاضرند چندین میلیون دلار بدهند تا این اختراع حتی در مرحله تحقیق البته برای آنها و به اسم آنها ثبت شود .

اترک : خواسته ی شما از مسئولین امر چیست ؟

رجبی : بنده چندین نامه به مسئولین شهری و استانی ، ریاست جمهوری ، نماینده شهرستان دشتستان و ..و نوشته ام ولی تاکنون نتیجه ای نگرفته ام .

من به خاک و میهنم وفادارم و اگر این وفاداری ام نبود تا به حال می توانستم چندین و چند بار اختراعاتم را به خارجی ها بفروشم و پول زیادی را هم نصیب خودم کنم ولی بنده یک ایرانی مسلمان هستم و به ایرانی بودن خودم می بالم .

امیدواریم مسئولین امر به این غیرت جوان ایرانی در پایبندی به اصول کشور اسلامی مان توجه کرده و با توجه ویژه به اینگونه اختراعات و اکتشافات در سال حماسه سیاسی و حماسه ی اقتصادی ، باعث سربلندی کشور عزیزمان ایران اسلامی در جهان شوند .

به نقل از جامی خبرنگار اترک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:17  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اطلاعيه : فراخوان مقاله جهت انتشار در فصلنامه "پيام مشاور"

 بدين وسيله به استحضار مي رساند اداره كل امور تربيتي و مشاوره در نظر دارد به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت حرفه اي مشاوران و فراهم نمودن زمينه تبادل تجارب و نتايج يافته هاي پژوهشي و مطالعاتي آنان "فصلنامه ي مشاوره" را با تمركز بر موضوعات و شرايط ذيل چاپ و منتشر نمايد.   

 موضوع مقالات و پژوهش ها  

 - معيار هاي سلامت روان و عوامل تاثير گذار بر آن

 - هدايت تحصيلي و شغلي ،چالش ها و چشم انداز هاي نوين

 - مشكلات رواني و اجتماعي دانش آموزان و روشهاي كنترل آن

- نقش مشاوره در تقويت ارزشها و مهارت هاي زندگي

 - اختلالات رواني-رفتاري در دانش آموزان و روش هاي پيشگيري از آن

- حكايت درماني وكاربرد روانشناختي داستان درحوزه ي مشاوره

-روشهاي كيفيت بخشي به خدمات هسته ها و مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي دانش آموزي

 

 ضوابط و شرايط پذيرش مقالات

1-محتواي مقالات بايد در راستاي اهداف و موضوع هاي تعيين شده باشد

2-مقالات بايد دست اول و داراي اطلاعات كتاب شناسي معتبر باشد (ذكر منبع كتاب هاي استفاده شده الزامي است -لطفا از ارسال مقالات اينترنتي نيز خودداري شود)

3-معادل هاي تخصصي به زبان اصلي در پاورقي آورده و در متن مقاله با شماره هاي متوا لي به آنها ارجاع شود

۴-  مقاله ها با فرمت word و بر روي يك طرف كاغذ با فونت 14 رويا نگارش شود

4- براي ارسال مقالات خود به دو روش ذيل متوانيد اقدام نمائيد :

الف : روش آنلاين : ارسال  از طريق پست هاي الكترونيكي- ايميل:

moshaver@medu.ir

 moshaveraniran@gmail.com

ب: روش آفلاين : ارسال پستي- لوح فشرده مقاله به نشاني : 

تهران:ميدان فردوسي خيابان شهيد قرني،نبش چهاراه سميه ساختمان علاقمندان طبقه سوم كد پستي 1581663315 اداره كل امور تربيتي و مشاوره

مهلت ارسال مقالات : تا پایان شهریور
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت 13:29  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تعطیلات نوروز

به نام خدا

با سلام

تعطیلات عید نوروز هم برای کنکوریها زمان طلایی است و هم برای بقیه ی دانش آموزان .

سعی کنید برای این تعطیلات برنامه ریزی داشته باشید .

ما می دانیم شما از ما هم بهتر می دانید که در تعطیلات عید ، وقتهای تلف شده و بدون برنامه ی زیادی برای ما پیش خواهد آمد .

سعی کنید اگر هیچ حوصله ای هم برای مطالعه ندارید ، خود را ملزم به خواندن حداقل یک صفحه از مطالب درسی برای هر چند ساعت بکنید .

مطمئن باشید که یک صفحه از اصلا درس نخواندن بسیار بهتر است .

بعد از پایان تعطیلات زمان زیادی برای درس خواندن نمی ماند . چرا که زمان باقی مانده به احتمال زیاد صرف درس دادن دبیران خواهد شد . زیرا امتحانهای نوبت دوم از 25 اردیبهشت آغاز خواهد شد .

به دقت نقاط قوت و ضعف خود را در درسها بررسی کنید .

مطمئن باشید هیچ زمانی بهتر از امروز وجود ندارد . امروز تصمیم بگیرید چرا که فردا وقت تصمیم گیری نیست .

فردا روز انجام کار است .


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 9:23  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برنامه ی امتحان نهایی 92

به نام خدا

با سلام

برنامه ی امتحان نهایی خرداد 92

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 8:15  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مطالب قدیمی‌تر